PRIMERA PROPOSTA D'ESTATUTS
24.1.07
CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1
Amb la denominació d'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL, es constitueix l'associació, que regula les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 24.123, d'1 de juliol), la Llei 1/2000, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març), i els seus estatuts

Article 2
Les finalitats de l'associació són:
1. Agrupar els professionals de la comunicació que resideixin a la comarca del Vallès Oriental, amb independència d'on exerceixin la seves tasques professionals, compresos els periodistes de de premsa, ràdio, televisió i mitjans de comunicació digitals; locutors de ràdio i de televisió; professionals gràfics; i correctors lingüístics i d'estil.
2. Vetllar per la dignitat professional dels seus associats.
3. Afavorir millores en les condicions socials, laborals i professionals dels seus associats, incloent-hi la formació professional continuada i d'altres iniciatives, potenciant també els vincles solidaris entre els seus associats.
4. Establir relacions amb tota mena d'institucions públiques i privades de l'àmbit comunicatiu, per tal d'afavorir els seus objectius.

Article 3
El domicili de l'associació s'estableix a Granollers, i radica al carrer de Balmes, número 21 1-B.


CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

Article 4
Poden ser membres de l'associació tots els professionals de la comunicació residents o que treballin al Vallès Oriental, tant professionals en plantilla d'empresa, corresponsals, els anomenats “free-lance”, col·laboradors, autònoms, aturats o jubilats, que exerceixin la seva activitat tant a la premsa diària com no diària, ràdio pública o privada, televisió pública o privada, agències informatives públiques o privades, gabinets de premsa públics o privats, mitjans digitals, productores audiovisuals, o nous formats comunicatius.

Article 5
Són drets dels membres de l'associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatuàries.
5. Exposar a l'Assemblea i la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatuàries.
4. La Junta Directiva tindrà potestat per denegar l'ingrés a l'associació a un sol·licitant si aquest ha incorregut en la vulneració de l'ètica professional. El sol·licitant tindrà el dret de recórrer la seva exclusió davant l'Assemblea General de l'associació.


CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació, i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació, per un mínim de dues terceres parts dels assistents.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern por convocar l'Assemblea General amb un caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.

Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui en nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat a la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.


CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA I L'ÒRGAN ADJUNT

Article 14
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i tres vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva i de l'Òrgan Adjunt no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d'un any, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament els càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat por esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el quan se n'exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l'associació.
d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- Subvencions o altres ajuts
- L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un cop al mes.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un deu per cent dels membres que la componen.

Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


CAPÍTOL V. EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT

Article 21
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Establir la convocatòria de la reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.


CAPÍTOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI

Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre dels socis.


CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de la formació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 25
Aquesta associació té un patrimoni fundacional de 50 €.

Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.


CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també en un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.


CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
posted by apcovo at 24.1.07 | Permalink | 0 comments
BRAINSTORMING
El nucli dur del Politburó de l'APC-VO, reunit el passat 8 de gener.

Us presentem als seus membres. D'esquerra a dreta: Ramón Renedo, Oriol Mondéjar, Carles Riobó, Montse Redondo, Donat Putx i Isabel Pérez.
Cal disculpar l'absència momentània de Carolina Blasco (i no, no és ella qui feia la foto)

Durant aquesta històrica reunió es van produir dos esdeveniments de cabdal importància per l'associació: la redacció del primer esborrany dels futurs estatuts que la regiran i l'adopció d'en Pirri, el gat de l'Oriol i la Belén, com a mascota oficial de l'APC-VO.
posted by apcovo at 24.1.07 | Permalink | 0 comments
FAQ DE LA APC-VO
12.1.07
Tot allò que volies saber i no gosaves preguntar...


* Què es l'APC-VO?

L’Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental (APC-VO) neix amb els objectius següents:

. Vetllar per la dignitat professionals dels associats.
. Afavorir millores en les condicions socials, laborals i professionals dels seus associats, incloent-hi la formació professional continuada i d’altres iniciatives.
. Establir relacions amb tota mena d’institucions públiques i privades de l’àmbit comunicatiu.

L’APC-VO tindrà relacions amb el Sindicat de Periodistes de Catalunya. Després d’una assemblea informativa amb membres del sindicat, es va decidir establir-hi col·laboracions en matèries d’assessorament laboral i formació. Podeu trobar informació del Sindicat de Periodistes de Catalunya.

* Qui en pot formar part?

Poden ser membres de l’APC-VO tots els professionals de la comunicació residents o que treballin al Vallès Oriental, tant professionals en plantilla d’empresa, corresponsals, els anomenats free-lance, col·laboradors, autònoms, aturats o jubilats, que exerceixin la seva activitat tant a la premsa diària com no diària, ràdio pública o privada, televisió pública o provada, agències informatives públiques o privades, gabinets de premsa públics o privats, productores audiovisuals, nous formats comunicatius, professionals gràfics i correctors lingüístics o d’estil.

* Com s’organitza?

Hi ha un òrgan de govern (Junta Directiva) format per:

. President
. Vicepresident
. Tresorer
. Secretari
. 3 vocals

La funció de la Junta Directiva és gestionar l’APC-VO. En el seu càrrec recauen tasques com convocar assemblees, revisar l’activitat de les comissions de treball, controlar les finances i informar a tots els associats sobre les activitats de l’associació.

A banda de la junta directiva, l’APC-VO s’estructura en comissions de treball, que s’encarregaran de la gestió directa de les activitats que es duran a terme des de l’entitat.
A continuació, us detallem un llistat amb les possibles comissions de treball:

. Formació
. Conferències
. Assessorament laboral
. Borsa de treball
. Finances
. Relacions externes

* Com es financia?, quan costa fer-se soci?

Aquest punt es decidirà en la propera assemblea constituent, que se celebrarà el proper 12 de febrer de 2007.

Etiquetas:

posted by apcovo at 12.1.07 | Permalink | 1 comments